Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím: EkoBaby plus s.r.o. Suchý riadok 2164/21 909 01 Skalica, IČ: 52489795, DIČ:  SK2121044640, (dále jen "provozovatel") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu (dále jen "e-shop").

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. V případě, že není mezi prodávajícím a kupujícím sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, považuje se elektronická objednávka v e-shopu za návrh k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, kterou prodávající potvrzením objednávky akceptuje.

3. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, které nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách. Smluvní vztahy, které vznikly před účinností nových obchodních podmínek se řádná obchodními podmínkami platnými a účinnými do vzniku těchto smluvních vztahů.

4. Prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu.

5. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím nákupního košíku odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem e-shopu.

6. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném přehledu na stránkách e-shopu.

7. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu.

8. Registrací se rozumí zaregistrování zákazníka před objednávkou zboží.

 

II. objednávání zboží

1. Objednávání v e-shopu se uskutečňuje prostřednictvím nákupního košíku.

2. Při objednávce zboží kupující vyplní povinná pole ve formuláři, jinak objednávku není možné potvrdit.

3. Objednávky jsou do systému zařazovány podle pořadí, v jakém přicházejí.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, které umožní bezproblémové doručení zásilky.

5. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření smlouvy a jsou závazné.

6. Přijetím elektronické objednávky dojde k akceptaci návrhu na uzavření smlouvy prodávajícím. Momentem akceptace návrhu na uzavření smlouvy dojde k vlastnímu uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Účinnost akceptace nastává okamžikem převzetí a zaplacení zboží kupujícím.

7. Pokud objednávané zboží není na skladě a nebude jej možné z různých důvodů doobjednat tak, aby byl kupujícímu doručen v rámci dodací lhůty, upozorní prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky na dané skutečnosti. Kupující má právo v takovém případě svou objednávku zrušit nebo upravit podle vzájemné dohody.

8. Hodnota zboží uvedená v objednávce je konečná.

9. V případě akčních nabídek se do hodnoty objednávky nezapočítává úhrada za doručení zboží / poštovné, kurýr, apod. /.

10. Slevy vyplývající z jednotlivých akcí není možné kumulovat, pokud není stanoveno jinak.

 

III. ceny zboží

1. Ceny zboží jsou dány u každého výrobku v e-shopu v Kč. Prodávající se zavazuje dodržet ceny dané v potvrzené objednávce kupujícího.

2. Prodávající má právo ceny aktualizovat a měnit v případě změn cen na trhu nebo od svého dodavatele a pod. i bez upozornění.

3. Všechny námi připravené akce neplatí pro velkoodběratele.

 

IV. způsob platby

1. Platby za zboží se uskutečňují dobírkou nebo platbou předem na účet provozovatele.

2. Při platbě dobírkou hradí kupující plnou částku za zboží včetně poštovného a balného až při převzetí zboží na příslušné poště.

3. Při platbě bankovním převodem je třeba uhradit cenu zboží včetně poštovného a balného předem na bankovní účet číslo:  2401856757/2010. Všechny potřebné informace k provedení převodu obdrží kupující v e-maily po potvrzení objednávky. Platbu je třeba provést do 5 pracovních dnů, v opačném případě bude objednávka stornována. Za provedení převodu se považuje připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. Zboží bude odeslán po připsání platby na účet prodávajícího.

4. Kupující dostává fakturu jako daňový doklad, kterou je v případě reklamace nutné předložit.

 

V. Dodání zboží

1. Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři. Zboží objednané kupujícím bude dodáno kupujícímu prostřednictvím služeb třetích subjektů.

2. Zboží je zákazníkovi doručováno prostřednictvím České pošty S.p.A.,a zásilkovny.

3. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě 2 pracovních dnů. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší, o čemž bude kupující včas informován.

4. V případě, že objednávka nemůže být jednorázově úplně vyřízena, kupující zaplatí poštovné podle částky uvedené v objednávce. Za dodatečně zaslané zboží z částečně vyřízené objednávky se poštovné neplatí.

5. Kupující je povinen prohlédnout zásilku při přebírání a v případě viditelného poškození či dokonce ztráty části zboží, neprodleně vyrozumí pracovnici pošty.

 

VI. cena přepravy

1. Při platbě převodem na účet předem je poštovné a balné 70kč zásilkovnou.

2. Při platbě převodem na účet předem je poštovné a balné 84 Kč  českou poštou.

3. Při osobním převzetí je doručení zdarma.

 

VII. vrácení zboží

1. Kupující má právo zboží vrátit bez udání důvodu do 14 pracovních dnů od doručení zboží. V takovém případě zašle kupující zboží na adresu: EkoBaby plus s.r.o., Suchý Riadok 21, 90901 Skalica

2. Vrácené zboží kupující nezasílá na dobírku!

3. Po převzetí a zkompletování vráceného zboží budou peníze do 14 dní poukázáno na účet kupujícího.

4. Zboží, které je vráceno bez udání důvodu musí být zabalen a nepoškozené, jinak nebude vrácení zboží akceptováno.

5. Po dohodě může být vrácení částky uskutečněné formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, který bude zaslán buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně. Pokud se zboží zasílá samostatně bude kupujícímu účtovány i poštovné.

 

VIII. reklamace zboží

1. Kupující je povinen veškerý dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu po dodání zkontrolovat jeho úplnost. Jakýkoliv nesoulad mezi dodaným zbožím a zbožím uvedeném na průvodním dokladu je kupující povinen oznámit neprodleně prodávajícímu.

2. Akceptují se reklamace pouze zboží zakoupeného v našem e-shopu po prokázání dokladu o zaplacení zboží - resp. jeho kopie.

3. Kupující zašle reklamované výrobek spolu s kopií faktury a formulářem pro vrácení a reklamování zboží na adresu: EkoBaby plus s.r.o., Suchý riadok 2164/21 909 01 Skalica

 

IX. výměna zboží

Při výměně zboží účtujeme poštovné v hodnotě 70Kč. Zboží posíláme až po přijetí zboží na výměnu.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku České republiky. Podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.

2. Prodávající ani odběratel neodpovídá za opožděné plnění svých závazků vyplývajících z těchto podmínek, pokud takové zpoždění bylo způsobeno "vyšší mocí" nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost, a taková strana má právo na přiměřené prodloužení lhůty při plnění svých závazků.

3. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") se zpracováním a uchováváním osobních údajů poskytnutých při uzavření kupní smlouvy, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon které jsou potřebné pro řádné plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy a pro další obchodní a marketingové aktivity. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Odvolání nabude účinky ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu. Kupující uděluje souhlas na dobu 10 let od dne jejich poskytnutí.

4. Kupující souhlasí s poskytutím osobních údajů, a to jméno, příjmení, adresa, telefon, email, ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. společnosti EkoBaby plus s.r.o., za účelem realizace obchodních aktivit. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Odvolání nabude účinky ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu. Kupující uděluje souhlas na dobu 10 let od dne jejich poskytnutí.

5. Na adrese prodávajícího se nenachází kamenná prodejna, zboží je prodáván pouze prostřednictvím internetového obchodu www.sovick.cz.